Yoritomo Aramasu

First Lord of the United Mantis

Description:
Bio:

Yoritomo Aramasu

The Way Clorp DarkLordOfJello